Ako možno zabezpečiť vrátenie dane z iného členského štátu

Vrátenie dane je možné realizovať aj z iného členského štátu, teda nielen zo Slovenska. V prvom rade sa pozrime na subjekty, ktoré na niečo také majú nárok. Na vratenie dane je využívaná príslušná žiadosť a tá je legislatívne upravená zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v z.n.n. Spomínaným vrátením dane sa majú možnosť zaoberať subjekty so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou na území SR, ktoré si zadovážili tovary alebo služby z iných členských štátov s daňou tohto konkrétneho štátu. 

Smerodajné obdobie a termíny platné pre vrátenie dane  

Obdobie na vratenie dane
Kedy požiadať o vrátenie dane?

Žiadosť na vrátenie dane je podávaná minimálne za tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace v rámci toho istého kalendárneho roka, najviac však za obdobie jedného kalendárneho roka. Je stanovená aj minimálna suma tejto DPH? Áno, tu je odlišnosť od žiadosti o vrátenie dane zo strany SR. Táto minimálna suma je na úrovni 50 eur, resp. ekvivalent národnej meny. Ak je v procese vrátenia dane rozhodujúcim obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok a zároveň dlhšie ako tri mesiace, v takom prípade je minimálna hranica sumy na vrátenie 400 eur, resp. ekvivalent národnej meny. Nutné je však poznamenať, že žiadateľ môže podávať aj viacero žiadosti o vrátenie dane v rámci toho istého kalendárneho roka. Dokonca sa tieto obdobia refundácie môžu tiež prekrývať, nutné je však v tomto smere rešpektovať obmedzenia daného členského štátu. Pri vypĺňaní konkrétnej žiadosti by ste sa teda mali riadiť počtom či rozsahom období, minimálnou i maximálnou refundovanou sumou DPH a podobne. Všeobecné záväzným termínom pre podanie spomínanej žiadosti je 30. september kalendárneho roka nasledujúcom po období pre uplatnenie nároku na vrátenie dane. Na tieto úkony slúži portál finančnej správy a pre odoslanie žiadosti je vhodné zvoliť dostatočný časový predstih. Subjekt sa tak vyhne prípadným komplikáciám pri odosielaní žiadosti. Z titulu požadovanej autenticity je nutné používať kvalifikovaný elektronický podpis. Zo strany žiadateľa alebo jeho zástupcu je nutné zastrešiť získanie prístupu k tomuto portálu a to je tvorené dvoma úkonmi. Proces pozostáva z registrácie pre elektronickú komunikáciu a tiež autorizácie, ktorá je zárukou oprávnenia konať v mene platiteľa. 

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke https://www.tj-legal.com/.